ويراني ممالک به دست اعراب از ديد ابن خلدون

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه‌ي مباحث مرتبط با تاريخ جهان به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: abdolmahdi, رونین, شوراي نظارت

Novice Poster
Novice Poster
نمایه کاربر
پست: 71
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۸۷, ۱۰:۳۲ ب.ظ
محل اقامت: تهران
سپاس‌های دریافتی: 6 بار

ويراني ممالک به دست اعراب از ديد ابن خلدون

پست توسط mardaviz0 »

در اینکه هرگاه قوم عرب بر کشورهایی دست یابد بسرعت آن ممالک رو بویرانی میرود(از کتاب مقدمه ابن خلدون -ج-1 فصل 26 )زیرا تازیان ملتی وحشی اند و عادات و موجبات وحشیگری چنان در میان انان استوار است که همچون خوی و سرشت ایشان شده است.واین خوی برای ایشان لذت بخش است زیرا در پرتو آن از قیود فرمانبری حکام و قوانین سرباز میزنند و نسبت به سیاست کشورداری نافرمانی میکنند و پیداست که چنین خوی و سرشتی با عمران و تمدن منافات دارد ودر جهت مخالف آنست چنانکه کلیه هدف های عادی انان در زندگی کوچ کردن از این سوی بدان سوی و تاخت و تاز به قبایل دیگر است در صورتیکه چنین هدفی مخالف ارامش واقامت گزیدن میباشد که از مهمترین مبانی تمدن وعمران بشمار میرود.ونیز درمثل آنان از این رو بسنگ نیازمندند که از ان دیگدان بسازند ودیگ غذاپزی خودرا روی آن بگذارند و بهمین سبب بناهارا خراب میکنند(نمونه بارز-تیسپون-مرداویز)وسنگهای انهارا بدین بمنظور مزبور بکار میبرند.ونیاز ایشان بچوب نیز برای برپا ساختن سراپرده ها وخیمه هااست تااز ان میخ ها وستونهایی بسازند ودر برپاداشتن چادر بکاربرند .از این روکاخها وعمارات را بدین منظور ویران سازند.پس سرشت وطبیعت ایشان منافی ساختمانها وبناهاست که اساس شهرنشینی وعمرانست .بطورکلی عادات ورفتار عرب چنین است وگذشته از این.خوی انان غارتگریست که هرچه را دردست دیگران بیابند میربایند وتاراج میکنند و روزی انان در پرتو نیزه های انان فراهم می اید .ودر ربودن اموال دیگران باندازه وحد عینی قائل نیستند بلکه چشم ایشان به هر گونه ثروت یا کالا یا ابزار زندگی بیافتد انرا غارت میکنند.وهرگاه از روی غلبه جویی بر ثروتی دست یابند وفرمانروایی وقدرت انان در ان سرزمین مسلم گردد.آنوقت بسیاست حفظ اموال مردم توجهی ندارند وحقوق واموال همگان پایمال دستبرد زورمندان میشود وازمیان میرود وعمران وتمدن رو بویرانی میگراید.همچنین ان گروه از این رو مایه تباهی عمران واجتماع میشوند که کار هنرمندان وپیشه وران راهیچ میشمرند وبرای ان دستمزد وارزشی قائل نیستند درصورتیکه.چنانکه در اینده یادخواهیم کرد اساس وسرمایه زندگی و معاش مردم را کار صنعتگران وپیشه وران تشکیل میدهد وهرگاه اینگونه کارها تباهی پذیرد ودر برابر اعمال ورنجهای انان مزدوبهایی نباشد ومفت ومجانی تلقی گردد آرزوهای مردم درکسب وپیشه بنومیدی مبدل میشود ومردم از کاروهنر دست میکشند واز سکونت درشهر بیزاری میجویند وپراکنده میشوندودر نتیجه عمران واجتماع تباه میشود.ونیز قوم عرب باحکام وقوانین ومنع مردم ازتباهکاریها وتجاوز بیکدیگر توجهی مبذول نمیدارند بلکه تمام همّ ایشان مصروف ربودن اموال مردم ازراه غارتگری ویا باج ستانی است وهر گاه بدین مقصود برسند بکارهای دیگر مردم عنایتی ندارند ودر راهنمایی انان براه راست واصلاح امور ایشان اقدام نمیکنند ومفسده جویان را ازفساد بازنمیدارند وچه بسا که ازمندی و سودپرستی انانرا وادار میکند که کیفرهای مالی مجری میدارند ولی مقصود انان اصلاح حال عموم نیست .بلکه چنانکه عادت ایشان است میخواهند از این راه سودبیشتری بدست اورند وبرمیزان باج وخراج بیافزایند .بهمین سبب چنین کیفرهایی برای سرکوب کردن مفسده جویان وتبهکاران وانانکه به حقوق واموال دیگران تجاوز میکنند کافی نمیباشد .بلکه این روش ایشان برتجاوز وتبهکاری می افزاید زیرا متجاوزان پرداختن باج را دربرابر رسیدن به مقاصد پلید خویش اسان میشمرند در نتیجه رعایا درکشور ایشان بحالت هرج ومرج وبیسروسامانی بسر میبرند چنانکه گویی هیچگاه حاکمیت وقانونی وجود ندارد .هرج ومرج وبیسروسامانی مایه هلاکت بشر وتباهی عمران وتمدنست .ازینروست که درفصول پیش یاد کردیم وجود سلطنت برای انسان ازخصوصیات وامورطبیعی اوست وموجودیت واجتماع وی جز ازراه داشتن آن بشایستگی و صلاح نمیگراید-دیگرانکه قوم عرب همه ریاست طلبند وکمتر ممکن است یکی از انان فرمانروایی رابدیگری واگذار کند .هرچند پدر یا برادر یا بزرگ قبیله اوباشد.مگر انکه بندرت وبااکراه شرم وحیا مانع ایشان گردد.وبهمین سبب درمیان انان فرمانروایان وامیران متعددی پدید میایند ورعیت درامر خراجگذاری واحکام با قدرتهای گوناگون واشکال متنوعی روبرو میشود ودرنتیجه عمران وابادانی وتمدن بفسادوویرانی منتهی میشود ورشته امورازهم میگسلد .چنانکه عرب بادیه نشین نزد عبدالملک امده بود .هنگامی که عبدالملک درباره طرز رفتارحجاج ازوی پرسید مرد عرب گفت .اورا ترک گفتم در حالی که خودش تنها ستمگری میکرد ومنظور عرب ستایش حجاج از حیث سیاست وعمران بود.

واگر از اغاز خلقت بکشورهایی بنگریم که تازیان انهارا با جهانگشایی وزور متصرف شده اند .خواهیم دید چگونه عمران وتمدن از ان ممالک رخت بربسته وسرزمینهای اباد ومسکون انها ویران وخالی از جمعیت شده است چنانکه گویی ان ممالک بکلی دگرگون گردیده است-----------از انجمله یمن مرکز سکونت تازیان بکلی ویرانه است (البته اکنون نیز همانگونه است و تنها صادراتش تروریسم است-مرداویز)وبجز در یکی دو ناحیه ان اثری از عمران باقی نمانده است .همچنین کلیه عمران وتمدن عراق عرب را که ایرانیان بوجود اورده بودند تازیان از میان برده اند وبناحیه بایری مبدل شده است وشام نیز تا این روزگار بهمین سرنوشت گرفتار است (ابادانی هایی هم که هم اکنون در سوریه مشاهده مبشود .کار ایرانیان میباشد-مرداویز)

واغاز قرن پنجم که قبایل بنی هلال وبنی سلیم بسوی افریقیه ومغرب شتافتند ومدت 350 سال دران نواحی سکونت گزیدند وبزندگی خود ادامه دادند سرتاسر ان کشورها بیرونق وویران شده است .درصورتیکه پیش از مهاجرت انان کلیه سرزمینهای میان سودان ودریای روم ابادان بوده است چنانکه اثار عمران وتمدن پیشین انان مانند نشانه های میان جاده ها ونمونه های باقیمانده ابنیه ویران شده ودیگر علائم و اثار قریه ها ودهکده ها گواه برعمران وتمدن ان نواحی است وخدا وارث زمین وساکنان انست واو بهترین وارثان میباشد -

(نکته :ابن خلدون این مورخ بزرگ عرب .در فصول چندی از کتابش .اعراب را بدور از تمدن و فرهنگ معرفی میکند.و بهمین سبب در این عصر همواره براو تاخته اند واو را مورد نکوهش قرار داده اند .مانند وزیر معارف وقت عراق .که در یک سخنرانی در حضور معلمان ان کشور چنین گفت:او دشمن عرب بود باید کتاب او را سوزاند و قبر او را به نام ملیت عربی ؟نبش کرد-مرداویز)
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 3309
تاریخ عضویت: شنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۶, ۵:۵۹ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 3096 بار
سپاس‌های دریافتی: 11996 بار

پست توسط Mil@d »

mardaviz جان

خیلی ضد عربا هستی.

عربا خوب و بد دارن -با معرفت هایی توشون پیدا میشه که نگو و نپرس!

لحاف 40 تیکه ایران از(پارس-عرب-لر-ترک-بلوچ-بختیاری-کرد-جنوبی و ...)تشکیل شده است.
  بی  
Captain II
Captain II
پست: 577
تاریخ عضویت: جمعه ۱۵ دی ۱۳۸۵, ۷:۲۴ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 502 بار
سپاس‌های دریافتی: 231 بار

پست توسط hedayat.m »

در درجه اول این مطلب نشون دهنده عظمت کاری که رسول خدا انجام داد . این مطلب نشون می ده که چه قومی رو رسول الله متمدن کرد. البته تا زمانی که انحراف و بازگشت به جاهلیت در اونها دوباره رشد نکرده بود. چه زحمات و سختگی هایی که رسول خدا متحمل شدند تا این قوم بویی از تمدن برد.
البته تو اون دوران غرب هم دسته کمی از اینها نداشت

همون طور که دوست عزیز darya.salar.milad فرمودند. این قوم خوب و بد دارن.
از اقوام خوب اونها به اعراب ایرانی می شه اشاره کرد که افتخارات زیادی در دوران جنگ تحمیلی دارن و در مقابل اون قومی که در بالا اشاره شد و غرب هم از اونها حمایت می کرد ایستادند.
Novice Poster
Novice Poster
نمایه کاربر
پست: 71
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۸۷, ۱۰:۳۲ ب.ظ
محل اقامت: تهران
سپاس‌های دریافتی: 6 بار

پست توسط mardaviz0 »

darya.salar.milad نوشته شده:mardaviz جان

خیلی ضد عربا هستی.

عربا خوب و بد دارن -با معرفت هایی توشون پیدا میشه که نگو و نپرس!

لحاف 40 تیکه ایران از(پارس-عرب-لر-ترک-بلوچ-بختیاری-کرد-جنوبی و ...)تشکیل شده است.
با درود و سپاس،اقوام کرد،بلوچ،لر،[بختیاری]،آذری-جزء ایرانی زبانان به حساب می ایند-(البته اگر زبان شناسی خوانده باشید)فقط آذری ها زبان خود را از دست داده اند و هم اکنون به شاخه اغوز زبانهای ترکی سخن میگویند،اعراب و ترکمانان نیز به صورت مهاجم وارد ایران شده اند و ریشه تاریخی در سرزمین ایران ندارند.ضمنا بنده فقط سخنان ابن خلدون را منعکس کرده ام .البته با کمی توضیحات خودم..ممنون از اینکه وقت صرف کردی و این موضوع را خواندی .باز هم منتظر نقد های شما عزیزان هستم.موفق باشی
Novice Poster
Novice Poster
نمایه کاربر
پست: 71
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۸۷, ۱۰:۳۲ ب.ظ
محل اقامت: تهران
سپاس‌های دریافتی: 6 بار

پست توسط mardaviz0 »

msm نوشته شده:در درجه اول این مطلب نشون دهنده عظمت کاری که رسول خدا انجام داد . این مطلب نشون می ده که چه قومی رو رسول الله متمدن کرد. البته تا زمانی که انحراف و بازگشت به جاهلیت در اونها دوباره رشد نکرده بود. چه زحمات و سختگی هایی که رسول خدا متحمل شدند تا این قوم بویی از تمدن برد.
البته تو اون دوران غرب هم دسته کمی از اینها نداشت

همون طور که دوست عزیز darya.salar.milad فرمودند. این قوم خوب و بد دارن.
از اقوام خوب اونها به اعراب ایرانی می شه اشاره کرد که افتخارات زیادی در دوران جنگ تحمیلی دارن و در مقابل اون قومی که در بالا اشاره شد و غرب هم از اونها حمایت می کرد ایستادند.
با سپاس .دوست اعراب در وهله اول با شروع جنگ به قربانی کردن گوسپندان در زیر پای لشکریان عراق مشغول شدند(مخصوصأ عشایر بنی کعب)و سپس به جز عده معدودی فرار را بر قرار ترجیح دادند و در شهر های شیراز.مشهد وتهران ساکن شدند واین بچه های ایران(بخصوص بچه های تهران واصفهان)بودند که از خرمشهر و آبادان دفاع کردند و عده ای از عجم های خرمشهر هم البته بودند.دوستی از اعراب اهواز برایم تعریف میکرد که هنگامی که عراقیان به خوزستان وارد شدند .به اعراب خوزستان اینچنین میگفتند:شما از ما هستید ولی ما از شما نیستیم.
Rookie Poster
Rookie Poster
پست: 42
تاریخ عضویت: دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۸۷, ۶:۱۹ ب.ظ
سپاس‌های دریافتی: 2 بار

پست توسط behruzkhan »

msm جان رسول خدايي كه نام بردي اين وحشيها رو متمدن نكرد بلكه به انها مجوز شرعي داد تا لبه تيغ كشتار و غارت خود را بسوي خارج از عربستان بگيرند و يك اتحاد گذرا بين انان ايجاد كرد.در ضمن دريا سالار عزيز:اگر منظورت از ترك اذريها هستند كه انها ايرانيان اصيل اند.پارس و بختياري و لر و كرد هم همينطور.ميماند عربها و تركمنها كه از بقاياي مغولند.خب هر كشوري ناخالصي داره به اين خاطر نميتونيد به ايران بگيد لحاف چهل تيكه!!!البته ريشه بلوچها رو نميدونم بايد اينوجناب mardaviz بگن.
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 3309
تاریخ عضویت: شنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۶, ۵:۵۹ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 3096 بار
سپاس‌های دریافتی: 11996 بار

پست توسط Mil@d »

دوستان من خودم عرب نیستم ولی صبح تا شب با عربا سر و کار دارم و به کل فرهنگ و آداب و رسوم آنها مسلطم.

mardaviz و behruz اعراب ایرانی همان اعراب حیره زمان ساسانی هستند که از ایران در برابر تجاوز تازیان اهل حجاز دفاع می کردند.تاریخ را بهتر مطالعه کنید.

در زمان جنگ نیز هزاران عرب خوزستانی در برابر بعثیون ایستادند و مزارشان در گلزار شهدای آبادان-خرمشهر-سوسنگرد-هویزه-شادگان گواه این مدعاست.
  بی  
Rookie Poster
Rookie Poster
پست: 42
تاریخ عضویت: دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۸۷, ۶:۱۹ ب.ظ
سپاس‌های دریافتی: 2 بار

پست توسط behruzkhan »

درسته كاملا حتي بهرام شاه و اردشير پادشاهان ساساني را حاكم عرب حيره بزرگ كرد و اداب جنگ و پادشاهي اموخت.انطوركه نظامي در مثنوي خود سروده ايرانيان بهرام را بدليل اينكه نزد اعراب بزرگ شده بود لايق شاهي نميدانستند اما او با سپاهي از اعراب حيره به پايتخت امد و تاج شاهي را هم از كف شير ربود و به حاكم حيره خلعت فراوان داد.حتي در تاريخ امده كه اعراب جنوب نيز مانند بسياري از ايرانيان اسلام را نپذيرفتند و به جزيه تن دادند.اما به هر حال يك اقليت قومي محسوب ميشوند.درضمن افريقايي تبار هم توي جنوب ياد داريم.
Captain II
Captain II
پست: 577
تاریخ عضویت: جمعه ۱۵ دی ۱۳۸۵, ۷:۲۴ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 502 بار
سپاس‌های دریافتی: 231 بار

پست توسط hedayat.m »

mardaviz نوشته شده:
msm نوشته شده:در درجه اول این مطلب نشون دهنده عظمت کاری که رسول خدا انجام داد . این مطلب نشون می ده که چه قومی رو رسول الله متمدن کرد. البته تا زمانی که انحراف و بازگشت به جاهلیت در اونها دوباره رشد نکرده بود. چه زحمات و سختگی هایی که رسول خدا متحمل شدند تا این قوم بویی از تمدن برد.
البته تو اون دوران غرب هم دسته کمی از اینها نداشت

همون طور که دوست عزیز darya.salar.milad فرمودند. این قوم خوب و بد دارن.
از اقوام خوب اونها به اعراب ایرانی می شه اشاره کرد که افتخارات زیادی در دوران جنگ تحمیلی دارن و در مقابل اون قومی که در بالا اشاره شد و غرب هم از اونها حمایت می کرد ایستادند.
با سپاس .دوست اعراب در وهله اول با شروع جنگ به قربانی کردن گوسپندان در زیر پای لشکریان عراق مشغول شدند(مخصوصأ عشایر بنی کعب)و سپس به جز عده معدودی فرار را بر قرار ترجیح دادند و در شهر های شیراز.مشهد وتهران ساکن شدند واین بچه های ایران(بخصوص بچه های تهران واصفهان)بودند که از خرمشهر و آبادان دفاع کردند و عده ای از عجم های خرمشهر هم البته بودند.دوستی از اعراب اهواز برایم تعریف میکرد که هنگامی که عراقیان به خوزستان وارد شدند .به اعراب خوزستان اینچنین میگفتند:شما از ما هستید ولی ما از شما نیستیم.


این حرف ها کدومه؟
مگر اون کسانی که از خرمشهر در قبل از جنگ و بعد از جنگ دفاع کردن عرب نبودن؟
مگر امثال آقای شمخانی، رضایی و... خوزستانی نیستند؟
مگر کسانی که جلوی خلق عرب رو گرفتند مردم عرب آبادان و خرمشهر و تکاور های عرب نیروی دریایی و نیروی عرب سپاه نبودن؟
لینک زیر رو بخون تا یکی از همین فرماندهان عرب بزرگ و ناشناس دور جنگ آشنا بشناسی.
علی هاشمی فرمانده قرارگاه سری نصرت
http://www.centralclubs.com/viewtopic.p ... 3&start=48

این مردم مظلومند و چیزی نمی گن. روی گنج نشستند و لی ثروتشون خرج تهران و ... می شه. هنوز آب خوردن سالم ندارن. هنوز که هنوزه تو خرمشهر آثار جنگ به وضوح قابل دیدن.
شما چرا به اعراب اینطوری گیر دادی؟
مگر بقیه دنیا متمدنن که به اینها گیر دادی؟
مگر خود من و مردم کشور من در حال حاضر بهترین خصایص رو دارن؟ هیچ ایراد فرهنگی و اجتماعی ندارن؟ آیا ما رفتار های خنده دار و دور از تمدن نداریم؟ آیا واقعا تهرانی ها بهترین مردم ایرانن یا اصفهانی ها یا ...؟

مگر این اعراب ایران با اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارس، مصر ، اردن، فلسطین، اعراب افغان (طالبان) و.... یکی هستند؟
ما مثل فلسطینی ها هستیم؟ 60 ساله دارن می جنگند هنوز درون خودشون اختلاف دارین.
اعراب ما شبیه اردنی ها هستند؟ شاه شون می میره. پسرش که از بدو تولد تا روز تاجگذاری تو اردن نبوده میاد میشه شاه مملکت. صدای کسی در نمی یاد.
ما مثل مصری ها هستیم که بدون وقفه 20 ساله حالت فوق العاده در کشورشون برقراره؟
یا ما مثل اعراب افغان با اون تفکر ارتجاعی که محصول و عقبه فکری عربستانی هاست هستیم؟
....
این حرفی که شما میزنی حرف بسیار سنگینیه.
Captain II
Captain II
پست: 577
تاریخ عضویت: جمعه ۱۵ دی ۱۳۸۵, ۷:۲۴ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 502 بار
سپاس‌های دریافتی: 231 بار

پست توسط hedayat.m »

behruzkhan نوشته شده:msm جان رسول خدايي كه نام بردي اين وحشيها رو متمدن نكرد بلكه به انها مجوز شرعي داد تا لبه تيغ كشتار و غارت خود را بسوي خارج از عربستان بگيرند و يك اتحاد گذرا بين انان ايجاد كرد.در ضمن دريا سالار عزيز:اگر منظورت از ترك اذريها هستند كه انها ايرانيان اصيل اند.پارس و بختياري و لر و كرد هم همينطور.ميماند عربها و تركمنها كه از بقاياي مغولند.خب هر كشوري ناخالصي داره به اين خاطر نميتونيد به ايران بگيد لحاف چهل تيكه!!!البته ريشه بلوچها رو نميدونم بايد اينوجناب mardaviz بگن.


پیغمبر خدا پدر تمدن جهانه. اگر اعراب نبودن و دوران طلایی اسلام نبود و محصولات و اختراعات و تفکرات اسلامی به اروپا نمی رفت و دوران کلیسا از بین نمی رفت. رنسانسی وجود نداشت و انقلاب فرانسه و انقلاب انگلستان و توسعه ای وجود نداشت.

اون وقت امثال بنده و دیگر ایرانی ها با عرض معذرت ادرار گاو رو مقدس می شمردن. دوتا خدا داشتند و با مادر و خواهرشون ازدواج هم می تونستند ازدواج کنند.

به نظر شما ایرانی ها در اون دوران بسیار متمدن بودن؟ آیا وحشی گری نداشتند؟ کشور گشایی ها با رعایت حقوق بشر و عدم کشتار غیر نظامیان بود؟
به نظر شما اعراب بدتر از اروپای مسیحی بود؟ یعنی شما نمی دونی که اینها چه ظلمی به مردمشون کردن؟ چه ظلمی به آفریقایی ها کردن؟ چه ظلمی به مردم آمریکای شمال و جنوبی کردن؟
اعراب یه تمدن مثل آزتک هارو از بین بردن؟
اعراب کتابخانه اسکندر و یونان و ... به آتش کشیدن؟

من در مورد جهالت اونها حرفی ندارم که خدا هم گفته جاهل ترین مردم بودن ولی اون دوران کسانی هم بودن که دسته کمی از اینها نداشتند.

کی گفته اعراب عمان و یمن بازمانده مغول هستند؟
مگر بازمانده های کاخ ملکه بلقیس در زمان حضرت سلیمان در یمن رو ندیدی. (شبکه چهار هم نشون داد.) طرف هم ایرانی نبود.
مگر بازمانده های قوم( اگر اشتباه نکنم) ثمود رو در قلب عربستان رو ندیدی . خانه هایی که در کوه درست کرده بودند هنوز هست.
Rookie Poster
Rookie Poster
پست: 42
تاریخ عضویت: دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۸۷, ۶:۱۹ ب.ظ
سپاس‌های دریافتی: 2 بار

پست توسط behruzkhan »

اقاي msm حرفهاي شما بقدري بچه گانه و توهين اميزه كه ادم ميمونه واقعا چكاره اي.البته امثال شما توي همه فرومهاي گفتگو هستند جهت معنوي كردن فضاي فروم!!به هر حال الان ديگه فقط خواجه حافظ شيرازي تفاوت تمدن ايراني و عربي_اگر اصلا تمدني دركار باشه_ رو نميدونه.ما هم كه هرچي اينجا بنويسيم سانسور ميشه.ولي خداوكيلي مسخره است كه ادم يك عرب بيسواد رو پدر تمدن جهان بدونه!ما كه از اسلام دوره تمدن درخشاني نديديم و منظورتان را نفهميدم اما بدونيد كه رنسانس اروپا به اعراب وحشي ربطي ندارد رنسانس نتيجه خوداگاهي و افزايش سطح سواد اروپاييان و اشنايي انان با كتاب مقدسشان بود يعني وقتي فهميدند كه انجيل با انچه كشيشها ميگويند فرق دارد و مذهبيون دارند ازشون سواستفاده ميكنند عين اتفاقي كه دارد در ايران مي افته!!رنسانس فرهنگي و مذهبي ايران هم اتفاق افتاده و داره بيشتر هم ميشه يعني اشنايي ايران با گذشته پرافتخارشون و معلوم شدن پوچي اسلام و قران.ان زمان كه اعراب توي كثافت خودشون غلط ميخوردند ايرانيها بهترين تمدن را داشتند و نيازي هم به پيغمبر نداشتند كه بياد بهشون درس تمدن بده.اينم بدون كه اون زمانيكه پيغمبرت برده داري ميكرد هزار سال قبلش پادشاه ايران برده داري را ممنوع كرد.اصلا ايراني چه نيازي به عرب داره؟من بيام تمدن پارسي رو ول كنم برم دنبال ويرانه هاي سبا؟!!مگه احمقم!
Rookie Poster
Rookie Poster
پست: 42
تاریخ عضویت: دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۸۷, ۶:۱۹ ب.ظ
سپاس‌های دریافتی: 2 بار

پست توسط behruzkhan »

من با اعراب جنوب مشكلي ندارم.اونها قرنها جنوب ايران ساكن بودند و همانطور كه گفتم مطيع ايرانيان بودند و دركنار انان با اعراب مسلمان جنگيدند و درنهايت هم مسلمان نشده و راضي به جزيه دادن شدند كه درنوع خود موضوع جالبيست.اما ان عده اي هم كه براي سربازان بعثي گوسفند قرباني كردند و...انها يا فريبخورده بودند يا سواستفاده چي و خائن. مثل بعضي از اذريها كه در اثر تبليغات غلط و ساده لوحي خودشون رو ترك و تجزيه طلب ميدونند!اما دركل اعراب جنوب ادمهاي بدي نيستند فقط بايد دقت كرد تحت كنترل باشند و بعضي وقتها هم سركوبشان كرد چون به هرحال اقليت نژادي اند.اما اعراب عربستان و سايرين فقط به درد مردن ميخورند.من هميشه از اينكه دولت ايران اينطور بهشون كمك ميكنه ناراحت ميشم فقط اسراييليها خوب حالشون رو ميگيرند!
ارسال پست

بازگشت به “تاريخ جهان”